Statut  Fundacji Nie widać po mnie

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Nie widać po mnie” zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Marcina Alberta Czaja oraz Urszulę Adrianę Szybowicz, zwanych dalej Fundatorami, na mocy oświadczenia o ustanowieniu fundacji sporządzonego w formie aktu notarialnego w dniu 4 marca 2021 roku przez notariusza Patrycję Tomalę w Kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Jana Pawła II 80, 00 – 175 Warszawa, Rep. A 750/2021.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. Nr 21, poz. 97), tj. z dnia 17 maja 1991 r. (Dz.U. Nr 46, poz. 203), tj. z dnia 18 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 40), tj. z dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1491) oraz niniejszego Statutu.
 3. Właściwym Sądem Rejestrowym dla Fundacji jest Sąd Rejonowy w Warszawie.
 4. Działalność Fundacji jest zgodna z podstawowymi interesami Rzeczpospolitej Polskiej.

2

 1. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne w kraju i zagranicą a także przystępować do spółek lub innych organizacji, których cel jest zbieżny
  z działalnością Fundacji.

3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

4

Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami
i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji.

6 Cele Fundacji

 1. Celem Fundacji jest szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego oraz zaburzeń psychosomatycznych.
 2. Fundacja wspiera także zdrowy tryb życia (medycynę stylu życia) oraz wszelkie przejawy budowy środowiska bezpiecznego dla pacjentów, w szczególności dzieci i młodzieży oraz seniorów.


7 Działalność Fundacji

 1. Fundacja realizuje swoje cele, poprzez:
 • budowanie świadomości wśród dzieci i młodzieży z zakresu zdrowia publicznego z nastawieniem na zdrowie psychiczne i zaburzenia psychospołeczne poprzez realizacje kampanii edukacyjnych w szkołach,
 • docieranie do świadomości rodziców dzieci w wieku szkolnym w zakresie zaburzeń psychosomatycznych i psychospołecznych i edukacja w zakresie szybkiego reagowania na pojawiające się nieprawidłowości w rozwoju,
 • budowanie platformy do wymiany opinii, formułowania idei oraz standardów w zakresie promocji zdrowia psychicznego i fizycznego oraz konsultacji specjalistycznych,
 • promocja uzdolnionych nastolatków i wspomaganie ich w rozwoju zawodowym,
 • wsparcie psychologiczne osób w wieku podeszłym, aktywizacja seniorów i wzmocnienie prawidłowych nawyków w trakcie rehabilitacji
 • prowadzenie badań naukowych w zakresie zaburzeń psychosomatycznych wśród dzieci i młodzieży, prezentowanie uzyskanych zbiorczych wyników na spotkaniach w Polsce i za granicą
 • skupianie wokół idei Fundacji specjalistów, ekspertów i mentorów dla propagowania zmian w podejściu do promocji i dbania o zdrowie psychiczne etc.;
 • współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, z uczelniami wyższymi, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi i innymi, działającymi w zakresie celu Fundacji;
 • upowszechnianie wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji;
 • organizowanie spotkań, konferencji służących wymianie doświadczeń w zakresie celów Fundacji;

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji.

8 Majątek Fundacji

 1. Majątek Fundacji stanowi:
 • fundusz założycielski w kwocie 2000 PLN (dwóch tysięcy PLN), z czego 1000 PLN (jeden tysiąc PLN) jest przeznaczone na działalność gospodarczą,
 • inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.
 2. Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.
 3. Majątek Fundacji może być lokowany w prowadzonych przez Fundację przedsięwzięciach gospodarczych oraz spółkach i papierach wartościowych.
 4. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
 • udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 • przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 • wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji,
 • zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

 

9 Dochody Fundacji

 1. Dochody Fundacji mogą pochodzić z:
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji osób prawnych,
 • dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 • dochodów z majątku Fundacji,
 • odsetek bankowych,
 • dochodów z działalności gospodarczej.
 1. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.
 2. Fundacja może prowadzić działalność jako organizacja pożytku publicznego.
 3. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie realizacji celów statutowych.

 

10 Działalność gospodarcza Fundacji

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach.
 2. Fundacja może prowadzić w kraju i za granicą działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
 3. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku. Osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.
 4. Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:
 • pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z PKD);
 • sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z PKD);
 • wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1 PKD);
 • działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD.59.11.Z);
 • wydawanie gazet (PKD 58.13);
 • wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z);
 • pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD.63.11.Z);
 • działalność portali internetowych (PKD.63.12.Z);
 • pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD.63.99.Z);
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych – (72.20.Z PKD),
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B PKD),
 • pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach – (73.12.D PKD),
 • badanie rynku i opinii publicznej (PKD.73.20.Z),
 • działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z PKD);
 • pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD.85.59.B);
 • działalność wspomagająca edukację (PKD.85.60.Z).

 

Rozdział IV. Organy Fundacji.

11 Organy Fundacji

 1. Organami Fundacji są:
 • Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 • Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.
 1. Organem wspierającym realizację celów Fundacji i jej działalność jest Rada Naukowa Fundacji.

 

 • 12 Rada Fundacji
 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 2 – 4 członków i jest wybierana na trzyletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Mandat Członka Rady wygasa na skutek:
 • Upływu kadencji.
 • Odwołania przez Fundatora przed upływem kadencji.
 • Złożenia rezygnacji zgłoszonej pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 • Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • Śmierci Członka Rady
 1. Członek Rady po upływie kadencji może być powołany do pełnienia funkcji ponownie.
 2. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

 

13 Rada Fundacji

Do zadań Rady Fundacji należy w szczególności:

 • wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 • nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 • zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 • podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 • podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,

 

14 Rada Fundacji

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. W przypadku braku wymaganego kworum Przewodniczący Rady może zwołać kolejne posiedzenie Rady w drugim terminie z tym samym porządkiem obrad oraz bez konieczności powiadamiania określonego w ust.2 z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o drugim terminie w siedzibie Fundacji. Uchwały w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę członków organu.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

15 Zarząd Fundacji

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, powoływanych przez Fundatora na trzyletnią kadencję.
 2. Fundator może zostać Członkiem Zarządu.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Fundatorowi służy prawo odwołania Zarządu lub każdego z jego Członków w każdym czasie.
 5. Zarząd wybiera ze swego grona Prezesa i Wiceprezesa.
 6. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 • Upływu kadencji.
 • Odwołania przez Fundatora przed upływem kadencji.
 • Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 • Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • Śmierci członka Zarządu.

 

16 Zarząd Fundacji

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
 • kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
 • realizacja celów statutowych,
 • sporządzanie planów pracy i budżetu,
 • sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
 • reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 • zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
 • występuje z wnioskiem w sprawie zmian w Statucie
 • wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.
 1. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.
 2. Zarząd może powołać Biuro Fundacji.

 

17 Zarząd Fundacji

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną,
  a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. W przypadku braku wymaganego kworum Prezes może zwołać kolejne posiedzenie Zarządu w drugim terminie z tym samym porządkiem obrad oraz bez konieczności powiadamiania określonego w ust.2 z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o drugim terminie w siedzibie Fundacji. Uchwały w drugim terminie zapadają  bez względu na liczbę członków organu. W przypadku Zarządu jednoosobowego decyzje podejmuje Prezes Zarządu.

 

18 Reprezentacja Fundacji

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji w tym w sprawach majątkowych składać może każdy członek Zarządu samodzielnie.

19 Rada Naukowa Fundacji

 1. Rada Naukowa Fundacji jest organem wspierającym cele i działalność Fundacji, w szczególności poprzez wskazywanie kierunków naukowych rozwoju Fundacji w zakresie określonym statutowymi celami i przedmiotem działalności.
 2. Rada Naukowa Fundacji składa się z od 2 do 15 osób będących autorytetami w określonych dziedzinach wiedzy związanymi z działalnością Fundacji i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Naukowej, który kieruje jej pracami.
 3. Członków Rady Naukowej powołuje Fundator.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady Naukowej i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie Naukowej, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Naukowej Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie Naukowej wygasa na skutek:
 • Upływu kadencji.
 • Odwołania przez Fundatora przed upływem kadencji.
 • Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
 • Utraty praw publicznych na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 • śmierci członka.
 1. Nie można łączyć członkostwa w Radzie Naukowej z członkostwem w Zarządzie oraz Radzie Fundacji.

 

20 Rada Naukowa Fundacji

Do zadań Rady należy w szczególności wspieranie celów i działalność Fundacji, w szczególności poprzez wskazywanie kierunków naukowych rozwoju Fundacji w zakresie określonym statutowymi celami i przedmiotem działalności Fundacji.

21 Rada Naukowa Fundacji

 1. Rada Naukowa Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Naukową Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie co najmniej 14 dni przed planowanym terminem.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał – zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego. W przypadku braku wymaganego kworum Przewodniczący Rady może zwołać kolejne posiedzenie Rady w drugim terminie z tym samym porządkiem obrad oraz bez konieczności powiadamiania określonego w ust.2 z zastrzeżeniem umieszczenia informacji o drugim terminie w siedzibie Fundacji. Uchwały w drugim terminie zapadają bez względu na liczbę członków organu.
 4. Posiedzenie Rady Naukowej może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady Naukowej winno być zwołane nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady Naukowej dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady Naukowej prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

Rozdział. V. Postanowienia końcowe.

22 Zmiany w statucie

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu lub Fundatora bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany Statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w akcie założycielskim.

 

23 Połączenie z inną fundacją

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

 

24 Likwidacja

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustawiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw zdrowia.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.
 5. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.