Zespół

Prezes Fundacji

Urszula Szybowicz

Pomysłodawczyni i prezeska Fundacji Nie Widać Po Mnie, koordynatorką projektów dotyczących profilaktyki zdrowia psychicznego kadry medycznej, dzieci i młodzieży oraz seniorów. Propagatorka zdrowego stylu życia oraz wsparcia psychologicznego zawodów szczególnie narażonych na wypalenie zawodowe. W Polskim Towarzystwie Koordynowanej Ochrony Zdrowia pełni funkcję wicepreza, a w Polskiej Federacji Szpitali dyrektor operacyjnej.

Absolwentka kierunku zdrowie publiczne zarządzanie w opiece zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.  Od kilku lat z powodzeniem wdraża najnowocześniejsze systemy zabezpieczeń danych medycznych w podmiotach leczniczych. Uczestniczy w wielu projektach dotyczących innowacji na rynku ochrony zdrowia, rozwiązań chmurowych i IT.   Jako ekspertka zdrowia publicznego i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia bierze udział w projektach dotyczących regulacji prawnych dla sektor zdrowia. Jest koordynatorką projektów audytów placówek ochrony zdrowia.   Współpracuje z prywatnymi placówkami zdrowia, doradzając w zakresie marketingu usług zdrowotnych, nowych kierunków rozwoju i wykorzystania innowacji w sektorze health care.

Pełnomocnik Zarządu ds. Profilaktyki Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży.

Dorota Wiśniewska

Ukończyła studia z zakresu zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim oraz podyplomowe studia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Posiada licencję Ministra Finansów na obsługę księgową spółek prawa handlowego. Obecnie w trakcie studiów Executive Master of Business Administration  z zakresu zarządzania służbą zdrowia.

 Od ponad 20 lat związana z zarządzaniem prywatnymi placówkami zdrowia psychicznego. Od kwietnia 2020 roku zajmuje się  procesem organizacji  Ośrodków Środowiskowej Opieki Psychologiczno-Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz  Poradni Zdrowia Psychicznego  przy Centrum CBT  .

Od lat zajmuje się i promuje wczesną  pomoc psychologiczną dla dzieci i młodzieży jako profilaktykę zdrowia psychicznego. W pracy skupia się przede wszystkim na budowaniu i wdrażaniu wysokich standardów udzielania pomocy psychologicznej.

W Fundacji Nie Widać Po Mnie odpowiada za wsparcie projektów skierowanych do dzieci i młodzieży.

Rada Fundacji

Rada Fundacji organ kontrolny i opiniującym Fundacji, do zadań Rady Fundacji należy w szczególności nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji

prof.Jarosław J.Fedorowski

Prezes Polskiej Federacji Szpitali. Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Ochrony Zdrowia. Gubernator i członek Prezydium Europejskiej Federacji Szpitali HOPE.

Ukończył Wydział Lekarski Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach, w roku 1990.
W latach 1990-1993 pracował jako asystent Kliniki Kardiologii Wojewódzkiego Ośrodka Kardiologii z Zabrzu oraz asystent katedry mikrobiologii lekarskiej ŚAM w Katowicach. Po nostryfikacji dyplomu lekarza wyjechał do USA odbywając szkolenie specjalizacyjne w State University of New York Health Science Center w Nowym Jorku oraz Memorial Health University Medical Center w Savannah, Georgia.

Posiada specjalizacje lekarskie z kardiologii i chorób wewnętrznych w Polsce oraz w USA, a także dyplom Europejskiego Kardiologa. Uzyskał specjalizację z zakresu organizacji koordynowanej ochrony zdrowia w USA. Ma tytuły: Fellow Amerykanskiego Kolegium Lekarzy oraz Fellow Europejskiego Stowarzyszenia Kardiologicznego. Ukończył studia MBA ze specjalizacją w ochronie zdrowia w USA. Posiada doktorat z dziedziny nauk medycznych Collegium Medicum Universytetu Jagiellońskiego, w temacie ekonomiki medycyny oraz doktorat z medycyny University of the State of New York. Nauczyciel akademicki University of Vermont College of Medicine, gdzie uzyskał stopień docenta, a w roku 2003 – stopień profesora nadzwyczajnego medycyny klinicznej. Otrzymał dyplom "America’s Top Physicians" oraz został ujęty w "Marquis Who's Who in Medicine and Healthcare Millenium Edition" (USA).

Od roku 1996 samodzielny lekarz specjalista i konsultant w szpitalu University of Vermont Health Network Champlain Valley Physicians Hospital (NY, USA). Szef Departamentu Medycyny oraz członek Zarządu ds. Medycznych szpitala (2001-2006). Konsultant kardiolog w szpitalach polskich, brytyjskich oraz szwajcarskim centrum medycyny prewencyjnej. Współzałożyciel i pierwszy prezes spółki akcyjnej Szpitale Polskie – operatora szpitali z siedzibą w Katowicach. Członek zarządu polskiej spółki córki austriackiej korporacji Hospitals Projektenwicklungsges m.b.H z siedzibą w Grazu.

Profesor Katedry Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, wykładowca na studiach MBA dla kadry medycznej. Profesor i wykładowca Collegium Humanum Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Główny redaktor i autor podręcznika Ekonomika Medycyny (PZWL 2002). Ma na koncie ponad 100 publikacji, w większości jako pierwszy autor, z zakresu medycyny klinicznej, ekonomiki zdrowia, zarządzania w ochronie zdrowia oraz organizacji ochrony zdrowia. Dyrektor programowy kilkunastu międzynarodowych kongresów z zakresu zarządzania i organizacji ochrony zdrowia, w tym Kongresu Europejskiej Federacji Szpitali oraz Polsko-Amerykańskiego, Polsko-Chińskiego, Polsko-Brytyjskiego, Polsko-Holenderskiego i Polsko-Australijskiego Szczytu Zdrowia. Członek światowej grupy roboczej „Beyond COVID-19” International Hospital Federation.

Pasjonuje się sportami wodnymi: ma uprawnienia kapitana jachtowego, instruktora żeglarstwa i ratownika wodnego. Jest zaawansowanym narciarzem wodnym i alpejskim. Gra na perkusji w zespole R&B kardiologów „Kardioband”.

Wojciech Górnik

Wojciech Górnik, absolwent Executive MBA Akademii Leona Koźmińskiego, Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kierunku Marketing i Zarządzanie na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania Projektem w Szkole Głównej Handlowej, Międzynarodowe Studia Podyplomowe w zakresie Metod Interwencji Publicznych na Uniwersytecie Warszawskim oraz z zakresu ewaluacji programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Pełnomocnik Zarządu ds. Inwestycji w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o.
Zagórze k/Warszawy, wcześniej Dyrektor ds. Eksploatacyjno-Administracyjnych. Odpowiedzialny za organizowanie pracy Szpitala.

Ambasador Polskiej Federacji Szpitali

Zastępca Dyrektora w Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (teraz CEZ) nadzorujący Wydział Informacji i Współpracy z Regionami oraz Samodzielne Stanowisko pracy Pełnomocnika do spraw kontroli zarządczej. Odpowiedzialny m.in. za kampanię informacyjną na temat elektronicznej dokumentacji medycznej (m.in. e-recepty), w tym wystąpienia publiczne, szkolenia w ramach Akademii CSIOZ w całym kraju w Szpitalach i Samorządach
Wieloletni wykładowca i trener m.in. w Szkole Głównej Handlowej, PIKW, ALK.

Ewa Książek-Bator

Piotr Stawny

Piotr Stawny

Rada Naukowa Fundacji

Rada Naukowa Fundacji jest organem wspierającym cele i działalność Fundacji, w szczególności poprzez wskazywanie kierunków naukowych rozwoju Fundacji w zakresie określonym statutowymi celami i przedmiotem działalności. Osoby wchodzące w skład Rady Naukowej to autorytety w zakresie psychologii i psychiatrii, medycyny, nowoczesnego HR, ściśle związane z działalnością Fundacji.

Prof. dr hab. n. med. Ewa Mojs, Przewodnicząca Rady Naukowej

Psycholog kliniczna, Neuropsycholog, kierownik Zakładu Psychologii Klinicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, wykładowca UAM, autor ponad 200 publikacji z zakresu zależności soma- psyche, neuropsychologii klinicznej, psycholog praktyk, prowadzi zajęcia z neurorehabilitacji dzieci i młodzieży z uszkodzeniami układu nerwowego; Członek PTP.

dr n. o zdr. Anna Kaźmierczak-Mytkowska

Psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista psychoterapii dzieci i młodzieży, terapeuta systemowy. Odbyła szkolenie w zakresie terapii systemowej organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Ukończyła studia doktoranckie w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Adiunkt dydaktyczny w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, starszy asystent w Oddziale Klinicznym Psychiatrii Wieku Rozwojowego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Jej zainteresowania kliniczne i naukowe w zakresie psychiatrii i psychoterapii dzieci i młodzieży obejmują zagadnienia zaburzeń więzi, zaburzeń odżywiania, zaburzeń afektywnych, zaburzeń neurorozwojowych, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD) oraz zaburzeń ze spektrum autyzmu (zespołu Aspergera), diagnozy psychologicznej i neuropsychologicznej dzieci i młodzieży z zaburzeniami neurorozwojowymi, systemowej terapii rodzin. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu psychologii, psychoterapii i psychiatrii dzieci i młodzieży.

prof.UEK dr hab. Beata Buchelt

Profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Kapitałem Ludzkim Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Doktor habilitowany w dziedzinie ekonomii w naukach o zarządzaniu o specjalności zarządzanie zasobami ludzkimi. Dyrektor Centrum Ekonomiki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia UEK. Członek wielu zespołów eksperckich związanych z projektowaniem i wdrażaniem metod i narzędzi ZZL. Visiting professor w Roosevelt University, Chicago, USA oraz Pforzheim University, Pforzheim, Niemcy. Członek Komitetu Oceniającego ogólnopolskiego konkursu Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Ambasador i członek wspierający Polskiej Federacji Szpitali. Współpracownik European Observatory on Health Systems and Policies (EuroWHO). Członek Rady Naczelnej Polskiego Towarzystwa Koordynowanej Opieki Zdrowotnej. Stypendystka Senior Fulbright Awards w ramach którego zrealizowała projekt badawczy p.t. High Performance Work Practices: Physicians’ Perspective. Od ponad 20 lat badaczka obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w ochronie zdrowia. Autorka kilkudziesięciu publikacji związanych z zarządzaniem personelem w podmiotach medycznych, w tym monografii nagrodzonej przez Komitet Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN pt. Koncepcja systemu zarządzania efektywnością pracy personelu medycznego w szpitalach.

Magdalena Flaga-Łuczkiewicz

lek. Magdalena Flaga-Łuczkiewicz
Specjalista psychiatra, psychoterapeutka. Interesuje się zdrowiem psychicznym lekarzy i innych pracowników zawodów pomocowych. Prowadzi jedyną w Polsce Poradnię Zdrowia Psychicznego dla Lekarzy i Studentów Medycyny (przy NZOZ Centrum Terapii Dialog w Warszawie). Pełnomocniczka ds. zdrowia lekarzy i lekarzy dentystów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie. Orędowniczka walki ze stygmatyzacją w psychiatrii, szczególnie w środowisku medyków.
Katarzyna Gustavsson

Katarzyna Gustavsson

dr n. med. Beata Janas

dr n. med. Beata Janas

dr Łukasz Jankowski

Lekarz, specjalista nefrologii, prezes Naczelnej Rady Lekarskiej, w latach 2018-2022 prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie. Absolwent podyplomowych studiów menedżerskich „Zarządzanie w Ochronie Zdrowia" na Uniwersytecie Warszawskim. Doktorant I Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zawodowo związany z Kliniką Medycyny Transplantacyjnej, Nefrologii i Chorób Wewnętrznych w Warszawie. Organizator kampanii społecznych („Narodowy Kryzys Zdrowia" – 2019 r., „#NIEZAPOMINAJ" – 2020 r., „Jestem lekarzem, jestem człowiekiem" – 2021/2022 r.), zwracających uwagę przede wszystkim na niedomogi systemowe w ochronie zdrowia, a ostatnio głównie na pogłębiający się problem braku dostępu do leczenia dla pacjentów zmagających się z chorobami innymi niż COVID-19. Organizator merytorycznych konferencji eksperckich związanych ze zdrowiem. Pomysłodawca nowych form wsparcia dla lekarzy należących do OIL w Warszawie, reprezentant środowiska lekarskiego w próbach dialogu z organizatorami systemu, w konferencjach i w dyskusjach w mediach.

Bożena Łapińska

Prawnik, medyk, nauczyciel.
Od 14 lat Dyrektor Szpitala Psychiatrycznego.
W szpitalu stawia na ciągły rozwój placówki - m.in. Uruchomienie Pilotażu Środowiskowej Opieki w psychiatrii dla dorosłych oraz rozwijanie różnych form opieki nad dziećmi z problemami psychicznymi.
W swojej zawodowej codzienności permanentnie poszukuje rozwiązań i uważa, że kompleksowość opieki w psychiatrii to rozwiązanie na te czasy.

Prof. zw. dr hab. n. med. Teresa Matthews-Brzozowska

dr Eryk Matuszkiewicz

Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w 2002 r. W tym samym roku rozpoczął pracę w Klinice Chorób Wewnętrznych i Diabetologii UMP Szpitala Miejskiego im. Fr. Raszei, gdzie rozpoczął także specjalizację z chorób wewnętrznych. W 2008 r. podjął pracę na Oddział Toksykologii tegoż samego szpitala.
W 2011 r. uzyskał tytuł specjalisty z zakresu chorób wewnętrznych, a w 2016 r. z toksykologii klinicznej.
Od 2013 r. jest zatrudniony w Zakładzie Medycyny Ratunkowej, który w 2018 r. zmienił nazwę i przekształcił się w Katedrę i Zakład Medycyny Ratunkowej.
W dniu 8 marca 2022 r. obronił pracę doktorską n.t. : „Ostre zatrucia w celach samobójczych u kobiet w okresie okołomenopauzalnym”,
Jest autorem i współautorem 14 prac, w tym: 5 artykułów w czasopismach polskich, 1 punktowanego rozdziału w języku polskim, 1 monografii i 6 streszczeń zjazdowych w języku polskim.

Prof. dr hab. n. med. Dominika Dudek, Wiceprzewodnicząca Rady Naukowej

Specjalista psychiatra. Kierownik Kliniki Psychiatrii Dorosłych w Krakowie. Ukończyła studia z wyróżnieniem na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Aktualnie prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP). Jest Redaktorem Naczelnym czasopisma Psychiatria Polska oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Jej dorobek obejmuje kilkaset publikacji naukowych i szereg książek i rozdziałów w podręcznikach poświęconych psychiatrii. Zajmuje się nauczaniem psychiatrii zarówno lekarzy, jak i studentów. Jest kierownikiem Kliniki Psychiatrii Dorosłych Collegium Medicum UJ. Prowadzi liczne wykłady szkoleniowe, organizuje ogólnopolskie konferencje, na które przyjeżdżają setki słuchaczy. Jest współautorem obowiązujących w Polsce standardów leczenia zaburzeń psychicznych.

Prof. dr hab. n. med. Janusz Rybakowski

Prof. dr hab. n. med. Włodzimierz Samborski

Prof. dr hab. n. med.Jerzy Samochowiec

Prof. dr hab. n. med. Agnieszka Słopień

dr Maia Stanisławska Kubiak

Nauczyciel, praktyk, badacz. Adiunkt w Katedrze i Zakładzie Psychologii Klinicznej, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Wykładowca na SWPS i na Podyplomowych Studiach Arteterapii. Ukończyła Kulturoznawstwo i Psychologię na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. A także wiele kursów podyplomowych i warsztatów: Pedagogiczne studia podyplomowe, Terapię systemową, Certificate of Attendance; ISPAD 6th Science School for Health Professionals, „Dzieci i młodzież w terapii systemowej” i inne. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu psychosomatyki i neuropsychologii. Pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego i w szpitalu z rodzinami, w których są dzieci chore przewlekle.

Joanna Szyman

dr Grażyna Teusz

Adiunkt w Zakładzie Poradnictwa Społecznego UAM. Zainteresowania naukowe: psychologia rodziny, pedagogika rodziny, psychologia narracyjna, poradnictwo biograficzne, krytyczne wydarzenia życiowe w cyklu życia rodziny oraz w dynamice zmian rozwojowych w systemie rodziny; systemowa terapia par, małżeństw i rodziny oraz coaching rodzicielski; socjoterapia i arteterapia. Ukończone kursy i uzyskane certyfikaty w zakresie Terapii i Pedagogiki Gestalt (Berlin, Kraków), arteterapii oraz systemowej terapii rodzin (Berlin, Wrocław). Przedmiotem jej aktualnie prowadzonych międzykulturowych badań porównawczych jest biograficzno-narracyjna (nie)ciągłość konstruowania tożsamości rodziny na emigracji w niemieckiej przestrzeni językowo – kulturowej. Współautorka książki Edukacja poprzez język. O całościowym uczeniu się (Warszawa 1996, 2 wyd. 1999), współredaktorka książki Rodzina – Pamięć – Tożsamość (Poznań 2009) oraz autorka licznych artykułów w czasopismach i książkach zbiorowych

prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk

Lekarz, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, neurolog, epileptolog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo-behawioralny Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (certyfikat PTTPB nr 16). Profesor zwyczajny, kierownik Kliniki Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz ordynator Oddziału Klinicznego Psychiatrii Wieku Rozwojowego Samodzielnego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM, pracownik przyklinicznej Poradni Psychiatrycznej, nauczyciel akademicki. Twórca pierwszej w Polsce Poradni Nadpobudliwości Psychoruchowej przy Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego WUM. Były Konsultant Wojewódzki oraz Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży. Autor lub współautor ponad 300 publikacji naukowych, w tym artykułów naukowych, monografii, opracowań zbiorowych oraz wystąpień i doniesień zjazdowych, poświęconych zaburzeniom psychicznym wieku rozwojowego, ze szczególnym uwzględnieniem zespołu nadpobudliwości psychoruchowej i zaburzeń koncentracji uwagi (ADHD), zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń tikowych i zespołu Tourette’a oraz farmakoterapii zaburzeń psychicznych

prof. dr hab. Henryk Mruk

Prof. dr hab. Henryk Mruk, absolwent i emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się tematyką zachowań konsumentów, przywództwa, ekonomii behawioralnej, strategii, neuronauki. Autor wielu publikacji zwartych oraz artykułowych. Wykładowca akademicki na wszystkich poziomach studiów. Prowadził także własną agencję marketingową. Pracował w kilku radach nadzorczych.

dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk

Michał Kępowicz

Michał Kępowicz, Dyrektor ds Relacji Strategicznych i Market Access, Philips Healthcare CEE, członek zarządu Philips Polska oraz
członek zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

W Philips odpowiedzialny jest za rozwijanie współpracy i projektów z administracją rządową, samorządową, uczelniami i szpitalami.
Wcześniej zatrudniony jako dyrektor Departamentu Funduszy Europejskich oraz pełniący funkcję zastępcy przewodniczącego sektorowego
Komitetu Sterującego EFSI w Ministerstwie Zdrowia. Przed dołączeniem do Ministerstwa główny ekspert ds. funduszy przedakcesyjnych
Phare i Transition Facility w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej (obecnie część MSZ).

Negocjator programów europejskich, ekspert od zarządzania projektami międzynarodowymi oraz inicjatywami dot. szeroko pojętej innowacyjności.
Właściciel certyfikatów metodologii zarządzania (Lean CI, Agile OM, CM, M_o_R, MoP, MPS, P3O, Prince2). Absolwent studiów/studiów podyplomowych SGH, UW, KSAP.

Prof. dr hab. n. med.Zbigniew Żuber

Kierownik Katedry Pediatrii KA AFM, Kierownik II Oddziału Klinicznego Dzieci Starszych z pododdziałami Neurologii i Reumatologii Szpitala Dziecięcego Św. Ludwika w Krakowie.
W 1989 r uzyskał tytuł specjalisty I st. w dziedzinie pediatrii, w 1994 r tytuł specjalisty II st. w dziedzinie pediatrii, w 2004 r. tytuł specjalisty II st. w dziedzinie reumatologii. W 2002 r. uzyskał stopień doktora nauk medycznych, w 2015 r. doktora habilitowanego nauk medycznych, od września 2016 posiada tytuł profesora nadzwyczajnego KA AFM. Od 1.X.2016 r. pełni funkcję Kierownika Katedry Pediatrii Krakowskiej Akademii Andrzeja Frycza-Modrzewskiego.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, aktualnie wiceprzewodniczącym Zarządu Małopolskiego Oddziału PTR.
Od IX.2014 roku jest członkiem Zarządu Głównego PTR, od IX. 2017 r. jest członkiem Prezydium ZG PTR, w którym od września 2021 pełni funkcję Prezesa Elekta Zarządu Głównego PTR obecnej kadencji.
Od IX.2017 r. do IX.2021pełniłł funkcję przewodniczącego Sekcji Reumatologii Wieku Rozwojowego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Jest członkiem Sekcji Badań Obrazowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.
Jest aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego (PTU), został wyróżniony nadaniem tytułu Honorowego Członka PTU i PTR.
Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Reumatologów Dziecięcych – PRINTO, oraz członkiem Europejskiego Towarzystwa Reumatologicznego – EULAR.
W maju 2022 r został powołany na członka Narodowej Rady ds. Chorób Rzadkich przy ministrze Zdrowia RP.
Jest autorem/współautorem ponad 100 publikacji i prac naukowych publikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych, w zdecydowanej większości dotyczącej problematyki pediatrycznej i reumatologicznej oraz w dziedzinie chorób rzadkich.