Skip to main content

Sygnatariusze dokumentu, dostrzegając i doceniając aktualne zaangażowanie lekarzy, terapeutów, środowisk pacjenckich oraz decydentów ds. ochrony zdrowia w pracy nad zmianami w polskiej psychiatrii dziecięcej, pragną zwrócić uwagę na istotne wyzwania, które wymagają pilnych rozwiązań. W odpowiedzi na pilną potrzebę poprawy stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce, którego narastający kryzys dotyka coraz szersze grono społeczeństwa, przedstawiciele organizacji pacjentów działających w obszarze zdrowia psychicznego wspólnie uzgodnili następujące rekomendacje dla systemu ochrony zdrowia w Polsce oraz apelują o ich pilne wdrożenie.

1. Optymalizacja systemu opieki psychiatrycznej w kierunku większego zaangażowania w leczenie i wsparcie pacjentów w ich naturalnym środowisku życia, co może przyczynić się do poprawy skuteczności terapii oraz zwiększenia komfortu i efektywności leczenia.

2. Zapewnienie powszechnej dostępności do leczenia psychiatrycznego poprzez skrócenie czasu oczekiwania na konsultacje oraz darmowy dostęp do świadczeń zdrowotnych – w tym farmakoterapii i psychoterapii.

3. Zwiększenie nakładów na psychiatrię w Polsce, w tym na rozwój systemu opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych, a także dalszą kontynuacje reformy psychiatrii w Polsce oraz wznowienie prac nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

4. Podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby psychiatrów i psychiatrów dziecięcych, psychologów i psychoterapeutów, aby zapewnić odpowiednią dostępność do specjalistycznej opieki psychiatrycznej dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

5. Monitorowanie i regularne raportowanie wskaźników zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, aby móc szybko reagować na zmiany i potrzeby społeczne w tym obszarze, wprowadzenie systemów monitorowania jakości prowadzonych projektów edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

6. Kształtowanie świadomości dorosłych o konieczności wsparcia i zrozumienia dla dzieci i młodzieży przeżywających trudności psychiczne. Zachęcanie dorosłych do proaktywnego podejścia i oferowania pomocy dzieciom, którzy mogą przejawiać symptomy problemów psychicznych.

7. Propagowanie wiedzy na temat objawów chorób psychicznych. Organizacja kampanii edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli i opiekunów, mających na celu zwiększenie świadomości na temat objawów zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży oraz organizacja kampanii informacyjnych o tym, jak i gdzie szukać informacji o dostępności do specjalistów z obszaru zdrowia psychicznego.

8. Realizacja programów psychoedukacyjnych i profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży, mających na celu zapobieganie problemom psychicznym i depresji.

9. Zagwarantowanie długofalowego wsparcia telefonów zaufania, popularyzacja informacji o dostępnych źródłach wsparcia dla dzieci i młodzieży w kryzysie.

10. Kontynuacja dialogu i współpracy pomiędzy różnymi resortami, aby skutecznie reagować na potrzeby dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi.

11. Propagowanie wiedzy na temat objawów chorób psychicznych. Wzmocnienie i wspieranie roli psychologów i psycholożek szkolnych. Organizacja kampanii edukacyjnych dla rodziców, nauczycieli, dyrektorów, opiekunów i innych pracowników w szkole, mających na celu zwiększenie świadomości na temat objawów zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży.

12. Zwiększenie współpracy środowiska psychiatrów, psychologów i psychoterapeutów jako wzajemnie się uzupełniających i wspierających w procesie leczenia młodych
pacjentów.

Lista organizacji działających w obszarze zdrowia psychicznego:
1. Fundacja Europejskie Centrum Edukacji „PO PROSTU”
2. Fundacja GrowSPACE
3. Fundacja „Nie Widać Po Mnie”
4. Fundacja Pomocy Młodzieży i Dzieciom Niepełnosprawnym „HEJ, KONIKU!”
5. Fundacja Słonie na Balkonie
6. Fundacja Światło dla Życia
7. Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej

 

STANOWISKO ORGANIZACJI PACJENTÓW DOTYCZĄCE PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Skip to content