Skip to main content

Raport regulacyjny “Poprawa zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży w Polsce “ Kancelarii Prawnej Rymarz Zdort Maruta , który powstał przy współpracy z UNICEF, to szerokie opracowanie, które z całą mocą ujawnia słabe punkty naszego systemu opieki zdrowotnej i pokazuje, gdzie jeszcze wymaga on najpilniejszych działań. Niestety, mamy, nad czym pracować.

Twórcy raportu opierają się na najnowszych badaniach i poddali analizie wszystkie akty prawne, na których opiera się regulacja systemu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w Polsce. To nowe spojrzenie na problem, które daję listę racjonalnych, czasem brutalnych wręcz spostrzeżeń. Jednak największą jego wartością jest fakt, że raport nie jest jedynie krytyką. To zbiór mocnych argumentów i celnych wskazówek, jak poprawić system, zwłaszcza od strony regulacyjnej, by zatrzymać zatrważająco wzrostową tendencję kryzysów psychicznych u dzieci i młodzieży.

 

Fakty

“Jedynie 6 na 10 dzieci i młodzieży postrzega swoje życie jako pełne radości”– podają twórcy raportu. Pozostali nie tylko żyją w niezadowoleniu, ale dogania ich smutek, frustracja,  przygnębienie i apatia. Coraz więcej młodych ludzi zmaga się z kryzysami psychicznymi – od lęku, po depresję. Według badania EZOP II przeprowadzonego przez Instytut Psychiatrii i Neurologii, aż 11% dzieci w wieku 7-11 lat zmaga się z zaburzeniami psychicznymi, a odsetek ten w grupie wiekowej 12-17 lat wzrasta aż do 15,4%. Dominują fobie, a także zaburzenia kompulsywno-obsesyjne, depresje i uzależnienia.

Przerażające są też statystyki Komendy Głównej Policji, która w 2023 r. zanotowała 2139 prób samobójczych, co oznacza aż 3-krotny wzrost w porównaniu do 2017 r.  Specjaliści zdrowia psychicznego biją na alarm. Tymczasem reforma sektora, która trwa od 4 lat,  wprawdzie przyniosła wiele zmian, jednak nadal jest to za mało.

Dr Aleksandra Lewandowska, psychiatra i krajowa konsultant ds. zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wielokrotnie zwracała także uwagę, że jednym z najbardziej przerażających i smutnych faktów jest to, że pierwszy kontakt z systemem nieletni mają dopiero na III poziomie referencyjnym, czyli w placówkach całodobowej, stacjonarnej opieki psychiatrycznej, zazwyczaj po próbach samobójczych. Oznacza to, że problemy dzieci nie są zauważane lub nie są podejmowane próby terapii kryzysów na poziomie referencyjnym I i II, kiedy hospitalizacja nie jest jeszcze konieczna. Przyczyn jest wiele. Jest wśród nich, m.in.  brak psychiatrów dziecięcych. W Polsce aktywnie działa nieco ponad 550  specjalistów. Inne przyczyny to:  brak wiedzy na temat zaburzeń psychicznych wśród nieletnich, ryzyka ich wystąpienia, objawów i ścieżki leczenia. O konieczności edukacji i zmiany systemu oświatowego mówi dobitnie Raport Kancelarii Rymarz Zdort Maruta i UNICEF POLSKA.

 

Wyzwania systemowe

Twórcy raportu szli od ogółu do szczegółu. Pierwszym tematem, który poddali analizie były rozwiązania systemowe, ich założenia, a przede wszystkim funkcjonalność rozumiana jako możliwość realizacji. Jak wskazuje Raport Kancelarii Rymarz Zdort Maruta zarówno Narodowy Program Zdrowia, jak i Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego nie były do tej pory prawidłowo wypełniane w zakresie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Wykazano też brak mechanizmów umożliwiających egzekwowanie wdrożenia i adaptacji ich założeń.

Wśród rekomendacji Kancelarii znajduje się m.in.:

 • stworzenie jednego dokumentu/programu, który zawierałby wszystkie wytyczne dotyczące ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,
 • długofalowe zabezpieczenie źródeł finansowania na realizację w/w założeń,
 • konieczność stworzenia systemu koordynacji i monitorowania realizacji programu,
 • wdrożenie działań edukacyjnych i szkoleniowych dla jego realizatorów.

Na płaszczyźnie regulacji systemowych Kancelaria wskazała również:

 • konieczność opracowania kryteriów jakości i bezpieczeństwa dla aplikacji zdrowotnych dedykowanych ochronie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • opracowanie standardu opieki telemedycznej z zakresu zdrowia psychicznego,
 • konieczność nowelizacji lub stworzenie nowej ustawy o zawodzie psychologa,
 • zaliczenie psychiatrii dziecięcej do specjalizacji priorytetowych, aby szybko uzupełnić braki kadrowe i zwiększenie limitów miejsc przyjęć na studia o tym kierunku,

Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży od strony oświatowej

Nas, jako Fundację Nie Widać Po Mnie, której misją jest szeroko rozumiana psychoedukacja, w szczególności dotknęła kwestia oświaty i wyzwań, z którymi musi się zmierzyć system by zapewnić właściwą ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Podstawa programowa, o której mówi się ostatnio wiele, w żaden sposób nie uwzględnia edukacji dzieci z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. W raporcie wskazano , że projekt zmian podstawy programowej nadal nie uwzględnia rozszerzenia o tematy kryzysów. – Aby jednak I poziom referencyjny mógł spełniać swoje funkcje,ważna jest wiedza dorosłych i ich podopiecznych na temat dobrostanu, zdrowia psychicznego, a także symptomów najczęstszych zaburzeń psychicznych. – mówi w komentarzu do raportu Urszula Szybowicz, Prezes Fundacji Nie Widać Po Mnie – Tylko ona pozwala wychwycić pierwsze, niepokojące sygnały zarówno u siebie, jak i u dzieci czy rówieśników z „ławki szkolnej”.  Z tej perspektyw warto też zwrócić uwagę na poziom  referencyjny „zero”. Zakłada on szeroko rozumianą psychoedukację dzieci, młodzieży, nauczycieli, rodziców i opiekunów. Działania powinny uwzględniać różne formy komunikacji i dotarcia do grup odbiorców, tak aby w możliwie jak najkrótszym czasie zwiększyć świadomość ogółu społeczeństwa. Oznacza to synchroniczne i wspólne  działanie resortów rządowych, placówek edukacyjnych i medycznych oraz organizacji pozarządowych, które zazwyczaj mają zasoby intelektualne i przygotowanie do działalności edukacyjnej.

Twórcy Raportu z Kancelarii Rymarz Zdort Maruta potwierdzają potrzebę współpracy. Wskazują na potrzebę konsultacji społecznych, jako elementu warunkującego właściwe przygotowanie przedmiotu nauk o zdrowiu psychicznym, nad którym prace dopiero ruszyły. Ich rekomendacja wskazuje, że powinny w nich uczestniczyć specjaliści zdrowia psychicznego – psycholodzy, psychiatrzy, psychoeterapeuci, pedagodzy, ale także seksuolodzy czy dietetycy ze względu rosnącą liczbę przypadków zaburzeń odżywiania,  jak również  praktycy szkolni (pedagodzy i nauczyciele). Absolutnie nie można też zapominać o samych zainteresowanych – głównie o nastolatkach gotowych pokazać problemy i wyzwania, z którymi się mierzą, a z których dorośli mogą nie zdawać sobie sprawy.

Kancelaria wskazała też na istotne punkty, które wymagają regulacji. Obok zakresu tematycznego, należy jasno określić, m.in.:

 • obowiązkowość lub fakultatywność przedmiotu,
 • sposób prowadzenia,
 • kto ma te zajęcia przygotowywać i prowadzić,
 • opracowanie materiałów edukacyjnych oraz później sposób ich aktualizacji,
 • sposób weryfikacji jakości kształcenia.

Obok konieczności rozszerzenia podstawy programowej o przedmiot z zakresu zdrowia psychicznego, twórcy Raportu wskazują również na:

 • wadliwy jeszcze system opieki psychologiczno-pedagogicznej w szkołach oraz potrzebę stworzenia rozporządzenia, które określałoby jasno obowiązki i odpowiedzialność wsparcia na I poziomie referencyjnym,
 • brak wystarczającej kadry pedagogicznej w placówkach oświatowych, która prowadzi do tego, że wdrożenie reformy zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest utrudnione,
 • konieczność nowelizacji ustawy “Prawo oświatowe” pod kątem roli, obowiązków i zadań kuratora w systemie ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Nowe technologie w nowym podejściu prawa

Raport wskazuje także istotny problem technologii cyfrowej jako nowej formy uzależnienia nastolatków. Internet nie służy do wyszukiwania informacji, ale stał się wirtualną, dominującą rzeczywistością. Media społecznościowe i popularne komunikatory zastąpiły rozmowę i kontakty interpersonalne. Nawet 15% nastolatków jest uzależnionych od mediów społecznościowych. Jednak aż 53,9% czuje się samotnych w sieci, a ok. 30% cierpi na fobie społeczne, obawiając się kontaktów w realnym świecie i wybierając ten wirtualny.  Popularne aplikacje budowane są na zasadzie uzależnienia, dostarczając użytkownikom pozornie przyjemnych bodźców i trzymając ich w stanie ciągłego zaangażowania. To tylko kilka z problemów, o których mówi Kancelaria.

Fundacja Nie Widać Po Mnie miała ogromną przyjemność i zaszczyt być Patronem Raportu. To ogromna dawka wiedzy. Zachęcamy do jego przeczytania. Nie tylko specjalistów, zajmujących się regulacjami prawnymi. To także opracowanie dla rodziców, opiekunów i nauczycieli, aby dać im obraz tego, z czym mierzy się system opieki psychiatrycznej, na który oni mogą mieć realny wpływ – poprzez zainteresowanie, zgłębianie tematu, własną edukację i czujność.

 

 

Skip to content